Contact Information
For technical questions
please contact:
Pharox
Tel: +31 (0)88 - 770 84 00
info@pharox.nl

ABOUT EBIS

Hoe is EBIS ontstaan?
Hoe werkt EBIS?
EBIS Lidmaatschap
EBIS Procedures
EBIS Organigram
EBIS Compliance with the GDPR
Demonstratie database


EBIS, het Europese Binnenvaart Inspectie Systeem, is operationeel geworden op 1 juli 1998. EBIS is ontwikkeld door de olie - en chemische industrie als onderdeel van de zelfverplichting, de veiligheid bij het gebruik van binnenvaarttankers op een hoger niveau te brengen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaarttanker is een belangrijke speler bij de distributie van olieproducten en chemicaliën in Europa. Het gebruik van kwaliteitsvolle tankschepen vermindert de kans op ongelukken of waterverontreiniging aanzienlijk. De belangrijkste doelstelling van EBIS is een systeem te beheren dat objectieve gegevens m.b.t. de veiligheid en kwaliteit van tankschepen ter beschikking stelt. Een EBIS lid kan deze gegevens benutten om de een gewogen beslissing te nemen een schip al dan niet te gebruiken of aan een terminal te ontvangen.

Hoe is EBIS ontstaan?

Toenemende aandacht voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-zaken heeft er bij aardoliemaatschappijen en chemische bedrijven toe geleid de risico's bij het gebruik van een tankschip voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen te reduceren door de kans te minimaliseren dat een schip ingehuurd of tot een terminal toegelaten wordt, dat niet aan hun eisen voldoet. Het verladend bedrijfsleven introduceerde daartoe in toenemende mate inspecties aan boord voor verlading en pre-charter inspecties.

De voordelen van een gezamenlijk Europees controlesysteem, analoog aan soortgelijke systemen voor de zeevaart, onderkennend, hebben een aantal oliemaatschappijen en chemische bedrijven samengewerkt om een systeem voor tankschepen in de binnenvaart te ontwikkelen.

Uit dit samenwerkingsverband is EBIS voortgekomen.

Lijst van leden
Alleen EBIS leden hebben toegang tot de inspectierapporten die zich in de gegevensbank bevinden.

Hoe werkt EBIS?

EBIS onderscheidde drie gebieden voor samenwerking:

  • een standaard vragenlijst voor het inspecteren van een tankschip;
  • opgeleide en geaccrediteerde inspecteurs;
  • een centrale databank van inspectierapporten die toegankelijk is voor EBIS leden.

De vragenlijst is opgebouwd uit objectieve vragen welke bij een inspectie gesteld worden. Deze vragen zijn in vier talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands) opgesteld en kunnen bekeken en gedownload worden via de website.

De inspecteur die de inspectie uitvoert moet voldoen aan de door EBIS gestelde voorwaarden. Dit betekent dat hij met goed gevolg een EBIS training en examen heeft doorlopen en aansluitend is geaccrediteerd als EBIS inspecteur.

De antwoorden op de vragenlijst vormen met het commentaar van de inspecteur en de lichterkapitein het inspectierapport. Dit rapport wordt opgenomen in een centrale gegevensbank die beheerd wordt door Pharox in Rotterdam (NL).

De eigenaar van het schip krijgt een kopie van het rapport toegezonden en heeft het recht hierop commentaar in te dienen. Deze commentaar wordt bij het rapport gevoegd. Na zeven dagen is het voor elk EBIS lid mogelijk het rapport op te vragen en, aan de hand van dit rapport te beslissen of het schip geschikt is voor gebruik door dit bij EBIS aangesloten bedrijf.

EBIS inspectie rapporten zijn en blijven onder alle omstandigheden eigendom van de EBIS organisatie. EBIS leden, scheepseigenaren, of gelijk welke personen en/of organisaties die toegang hebben tot de inspectierapporten zullen onder geen enkele voorwaarde de inhoud van de rapporten onthullen aan derden. Inbreuken tegen deze regel kunnen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Acceptatie van een lichter is een zaak van ieder individueel bedrijf op zich.

Lidmaatschap

Elke onderneming die, voor de normale bedrijfsvoering, binnenschepen inhuurt voor het vervoer van ruwe olie, vloeibare petroleumproducten (vloeibare petroleumgassen inclusief), petrochemicaliën of andere chemicaliën op de Europese binnenvaartwegen, kan zijn wens om lid te worden uitdrukken door het indienen van een schriftelijke aanvraag.

Het EBIS lidmaatschap geeft u de mogelijkheid alle reeds uitgevoerde EBIS inspecties te consulteren. Het stelt u ook in staat een EBIS inspecteur, in uw naam, inspecties te laten uitvoeren.

Wanneer U EBIS wil vervoegen geldt als allereerste voorwaarde dat U details verstrekt betreffende de schepen welke U bezit of bedrijft. In het geval U binnenschepen bezit welke op de Europese binnenwateren worden ingezet zal het EBIS lidmaatschap U toegang geven tot vertrouwelijke informatie betreffende andere scheepseigenaars en hoe zij hun schepen bedrijven. In dit geval zal uw aanvraag tot lidmaatschap grondig bestudeerd worden en zal er rekening gehouden worden met alle heersende bijzondere omstandigheden. Deze beoordeling kan leiden tot het afwijzen van uw verzoek tot lidmaatschap.

Het toetredingsgeld voor een nieuw EBIS lid bedraagt € 3,500 . Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van € 3,000 wordt het eerste jaar, afhankelijk van het moment van toetreding, pro rata verminderd.

Er is een verplichting voor de leden om een bepaald aantal schepen per kalenderjaar te inspecteren. Dit aantal is afhankelijk van het aantal individuele schepen die door het lid werden ingezet. Dit aantal omvat, maar is niet beperkt tot, reisbevrachting, tijdbevrachting, COA, schepen die laden of lossen op uw eigen/ gecontracteerde terminals of geleasede opslag waar je producten zijn opgeslagen of worden gelost. Het aantal te inspecteren schepen wordt jaarlijks berekend door Pharox, de administrateur, op basis van het aantal verschillende schepen dat door het lid het voorgaande jaar werd ingezet. Het lid betaald voor de door hem in opdracht gegeven inspecties, richtprijs voor een inspectie is ongeveer € 450 per inspectie.

Voor de nieuwe leden die niet over een eigen vetting afdeling beschikken maar beroep doen op de diensten van een derde, heeft EBIS een controlemechanisme ingebouwd zodat zeker gesteld wordt dat het systeem op een correcte manier wordt gebruikt. Dit controlemechanisme heeft veel geld gekost. Om fair te blijven ten opzichte van die leden die wel over een eigen vetting dienst beschikken hebben de directeurs beslist dat wie gebruik wil maken van het vetten door derden een bijkomende jaarlijkse vergoeding van € 1,000 dient te betalen.

Om uw aanvraag tot lidmaatschap te kunnen behandelen/ af te ronden willen wij U vragen het bijgevoegde formulier “Request for EBIS Membership” ( ) volledig in te vullen en te bevestigen dat:

  • Uw organisatie momenteel geen (binnenvaart)schepen bezit of bedrijft.
  • Uw organisatie zich bezighoudt met het inhuren van binnenschepen voor het vervoeren van ruwe olie, vloeibare petroleum producten (vloeibaar petroleum gas inbegrepen), petrochemicaliën of andere chemicaliën op de Europese binnenvaartwegen.

Mogen wij vragen op dit formulier zeker ook het adres van de bedrijfszetel en uw contactgegevens te vermelden die weergegeven kunnen worden op de Toetredingsbrief op het moment dat uw aanvraag wordt aanvaard?

EBIS Procedures

Het streefdoel van EBIS is dat iedere tanklichter jaarlijks geïnspecteerd wordt.

Ieder EBIS lid verklaart zich akkoord een vastgelegd aantal EBIS inspecties te laten uitvoeren door een EBIS geaccrediteerde inspecteur. Van zodra deze inspectie in de gegevensbank werd ingegeven en vrijgegeven, is de informatie beschikbaar voor alle EBIS leden.

De eigenaar/agent wordt door een EBIS inspecteur gecontacteerd met het verzoek een bepaalde lichter te mogen inspecteren. De inspecteur zal mededelen welk EBIS lid de opdracht tot inspectie heeft gegeven.

De inspecteur zal de inspectie uitvoeren met gebruik van de EBIS vragenlijst die beschikbaar is in vier talen (Nederlands, Duits, Frans en Engels). De inspecteur zal de antwoorden op de vragen vastleggen en zijn vaststellingen noteren, indien ter beschikking, ook de commentaren van de kapitein. Nadat het rapport in tweevoud is opgemaakt wordt het door zowel de inspecteur als de kapitein ondertekend en wordt een kopie aan boord achtergelaten (of op verzoek direct naar de eigenaar/agent gestuurd).

Procedures

 

De inspecteur brengt zijn antwoorden in een speciaal computerprogramma, het EBIS Inspector program. Wanneer het rapport volledig is ingevuld, stuurt de inspecteur het programma elektronisch naar de databank.

De scheepseigenaar heeft het recht commentaar in te dienen op een inspectierapport. De scheepseigenaar kan zijn commentaar op de vaststellingen van de inspecteur via een hyperlink op de EBIS webpagina aan het rapport toevoegen

Het rapport wordt tot zeven dagen na de inspectie geblokkeerd in de databank, daarna wordt het beschikbaar voor de EBIS leden. Deze tijdspanne wordt aangehouden om de eigenaar in staat te stellen zijn commentaar in te sturen en zeker te stellen dat ze bij het rapport gevoegd is voor een EBIS lid het rapport evalueert. Na het toevoegen van het commentaar wordt het rapport vrijgegeven.

Elke lichtereigenaar kan een online check doen om te zien of zijn commentaar in de databank is opgeslagen.

Om informatie uit de databank op te vragen is een toegangscode vereist.

Alleen EBIS leden kunnen de opgeslagen inspectierapporten lezen.

De geaccrediteerde inspecteurs hebben de mogelijkheid de datum van de laatste inspectie van een lichter te zien, maar niet de antwoorden noch het commentaar.

 

EBIS Organigram

Organigram

 

EBIS Compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR)

Privacy Policy

EBIS understand the importance of maintaining and protecting your privacy. This privacy policy explains how we use any personal information we collect about you when you use the EBIS website.

What information do we collect about you?

We collect information about you when you register with us as a participant within the EBIS programme. This information is limited to your name, business email address and business postal contact details.

How will we use the information about you?

We collect information about you to manage your account and, if you agree, to email you about the EBIS programme, announcements and technical updates that we think may be of interest to you.
You have the right at any time to stop us from contacting you. If you no longer wish to be contacted, please do so by contacting the secretariat or board of directors via email or in writing.

Access to your information and correction

You have the right to request a copy of the information that we hold about you. If you would like a copy of some or all of your personal information, please email or write to us at the following address. We may make a small charge for this service.
We want to make sure that your personal information is accurate and up to date. You may ask us to correct or remove information you think is inaccurate.

Data retention

All personal user data will be automatically removed from the EBIS programme two years after the suspension of the user account.
All personal data will be removed from the EBIS Programme upon request.

Changes to our privacy policy

We keep our privacy policy under regular review and we will place any updates on this web page. This privacy policy was last updated in May 2018. A full version of the Policy is available to Members and Contractors / Inspectors.

Copyright ©2012 | Pharox